pic2

 

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

 1. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพียงพอ                      ต่อความต้องการของประชาชน

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ให้มีมาตรฐานของ กระทรวงศึกษาธิการและ                           เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

1.3 จัดการศึกษาเรียนรู้นอกระบบ ด้ายการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีพพื้นฐานและอาชีพเสริมที่เหมาะสมของหมู่บ้านและ                      ท้องถิ่น

1.4 จัดทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ดีมีคุณธรรม

1.5 ส่งเสริม และสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.6 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุน                              กิจกรรมทางศาสนา และวันสำคัญอย่างต่อเนื่อง

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วน                     ตำบลสร้างถ่อน้อย

1.8 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใส่ใจการศึกษาของบุตรหลานและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ                       ศึกษา

 1. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 จัดทำสวนสาธารณะโดยให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาตำบลให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

2.3 จัดให้มีสวัสดิการในการตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

2.4 วางแผนจัดทำผังเมืองของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบของ                       ชุมชนและป้องกันโรคติดต่อต่างๆในพื้นที่

2.5 บริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ

2.6 ควบคุมกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

2.7 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข อสม.อย่างเต็มรูปแบบ

2.8 รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่

3.3 พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

3.4 ให้มีระบบการประปา การไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างเพียงพอ

3.5 ปรับปรุงถนนหนทางให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและเขตรอยต่อระหว่างท้องถิ่น

 1. ด้านเศรษฐกิจและสังคม

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ป่าดงใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน

                4.3 จัดให้มีศูนย์และสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้ดูแลและไม่สามารถช่วยเหลือตัว                            เองได้

4.4 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย

4.5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับรากหญ้าด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ

4.6 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพตามความต้องการของชุมชนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

3.4.7 ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของ อปพร. อย่างเต็มรูปแบบ

3.4.8 จัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโดยมีรถเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยต่างๆ

4.9 จัดให้เจ้าหน้าที่ อปพร.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่าง               ทั่วถึงและสม่ำเสมอ

4.10 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน

 1. ด้านการเมืองการบริหาร

5.1 เพิ่มทักษะความสามารถของพนักงานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะ                            นำไปสู่ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน ในฐานะที่เป็นบริกรของสังคม

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม

5.3 บริหารงานด้ายความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล (Good   Governance)

5.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ ในด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

5.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนาท้องถิ่น

5.6 ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

5.7 จัดให้มีการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

5.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วน

5.9 ปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เหมาะสมทันสมัย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการักษาความสงบภายใน                                    ท้องถิ่น

4.1 ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

        1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย                                                                 2) ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมสอดคล้องกับการขยายเส้นทางและผิวจราจร

        2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

1) จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และเป็นกิจกรรมนันทนาการให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา

2) ฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดเพื่อเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป

3) ส่งเสริมและสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์

       3. ด้านเศรษฐกิจ

                  1) ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในตำบลให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด

2) ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

        4. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1) ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                2) ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และเยาวชนรุ่นหลังสืบสานต่อไป

3) ส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญทางศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ

 1. ด้านสาธารณสุข

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเลปโตสไปโรซีส โรคไข้หวัดนก                      2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

 1. ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

1) ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดินโดยการทำเกษตรอินทรีย์

2) ส่งเสริมการเกษตรชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                1) ส่งเสริมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

                3) ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในเขตตำบลให้น่าอยู่

 1. ด้านการเมืองการบริหาร

                1) โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างระบบการคลัง การบริหารบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถตอบสนองกับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

3) สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด

4) ส่งเสริมการจัดหารายได้อื่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ได้จัดเก็บเพื่อนำมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

     5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เป็นภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา 67 และมาตรา 68

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1))

(3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))

(4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3))

(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))

(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))

    5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา 67(6))

(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))

(3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))

(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))

(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)

(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5)

(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
 2. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) )
 3. การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
 4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
 5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) )
 6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
 7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) )
 2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) )
 3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68(7) )
 4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)
 1. การส่งเสริม การฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(16) )
 2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา 68(12) )
 3. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ( มาตรา 68(11) )
 4. การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา16 (7) )

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
 2. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24))
 3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12) )

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))
 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
 3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
 4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18)

 5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น ( มาตรา 45(3) )
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ จำเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))
 4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3))
 5. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16))

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน ในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

          ภารกิจหลัก

 1. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
 2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 3. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน
 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจรอง

 1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
 2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
 4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร