20160407_155617

 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

                   ตำบลสร้างถ่อน้อย เป็น 1 ใน 8 ตำบลของอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ห่างจากตัวอำเภอหัวตะพาน ประมาณ 6  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 48   กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 92  ตารางกิโลเมตร  หรือ  75,000 ไร่

                    ตำบลสร้างถ่อน้อย  มีพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนเล็กน้อย ถึงที่ราบ ในระดับความสูง  150  เมตร  140  เมตร และ 130 เมตร จากระดับน้ำทะเลตามลำดับ โดยทอดตัวจากทิศตะวันออก ของตำบลลงสู่ด้านทิศตะวันตก และทิศใต้  มีแหล่งน้ำที่สำคัญ  คือ  ลำเซบาย หนองสามขา   ลำห้วยคำมะฮี   ลำห้วยหว้า อ่างเก็บน้ำหนองเบนฝายลำเซบาย และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่  สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ประชากรใช้ทำนาเป็นหลัก

1.อาณาเขต

                            ทิศเหนือจด              ตำบลหนองแก้ว  และตำบลรัตนวารี

                            ทิศใต้จด                   ตำบลจิกดู่

                            ทิศตะวันออกจด       ตำบลโพนเมืองน้อย  และตำบลจิกดู่

                            ทิศตะวันตกจด          อำเภอเขื่องใน และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 

        1. 1. ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลสร้างถ่อน้อย เป็นพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนเล็กน้อย ถึงที่ราบ ในระดับความสูง 150 เมตร 140 เมตร และ 130 เมตร จากระดับน้ำทะเลตามลำดับ โดยทอดตัวจากทิศตะวันออกของตำบลลงสู่ด้านทิศตะวันตก และทิศใต้ และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่

รายละเอียดการใช้พื้นที่ดังนี้

พื้นที่ทั้งหมด                         57,500  ไร่     หรือ 92 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่การเกษตร                     20,349  ไร่     คิดเป็นร้อยละ 35.38

พื้นที่อยู่อาศัย                        7,288  ไร่       คิดเป็นร้อยละ12.67

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ               25,000  ไร่     คิดเป็นร้อยละ43.47

พื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์        4,863    ไร่     คิดเป็นร้อยละ 8.45

 

 

1. 2. ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศ มี  3  ฤดู คือ

 1. ฤดูฝน         เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกบาง                                                             พื้นที่อาจมีภาวะน้ำท่วมแต่สภาวะไม่รุนแรงนัก
 2. ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ตอนกลางคืน

จะมีอากาศหนาว กลางแดดร้อนจัด

 1. ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน จะมีอากาศ

ร้อนจัดและแห้งแล้ง

1.3.ลักษณะของดิน

สภาพทั่วไปของดินบางพื้นที่จะเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ บางพื้นที่เป็นดินเหนียวทำให้น้ำท่วมง่ายในฤดูฝน ความอุดมสมบูรณ์ในดินมีมาก

1.4.  ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย มีทั้งแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง

1.5.1 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝาย                                5        แห่ง

– บ่อน้ำตื้น                          51      แห่ง

– บ่อโยก                                      10      แห่ง

1.5.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ

– ลำน้ำ ลำห้วย                     5        แห่ง

– บึง หนองและอื่นๆ                46      แห่ง

1.5. ลักษณะของไม้และป่าไม้

1) ขนาดของแหล่งธรรมชาติ เป็นชุมชนที่ติดกับป่าดงใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ2,500ไร่

2) สภาพความสวยงามทางกายภาพและสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งธรรมชาติ เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง ในฤดูฝนป่าจะเขียวชะอุ่มมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น ส่วนในฤดูร้อนต้นไม้จะผลัดใบจะเห็นเป็นสีเหลืองอมส้มสลับกับสีเขียวเป็นบางส่วน

3) ความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวทางกายภาพของพื้นที่ เป็นป่าที่ได้รับพระราชทานธง“พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”ซึ่งธงนี้เป็นธงที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทาน ให้แก่ราษฎรเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน ที่ได้ร่วมกันดูแลหวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของหมู่บ้านหรือชุมชน ของชาติเป็นส่วนรวม โดยได้ร่วมแรงร่วมใจกัน อนุรักษ์ป่าไม้ในหมู่บ้านหรือชุมชนของตน รักษาชีวิตสัตว์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่เข้าไปตัดไม้ทำลายป่า แผ้วถางทำไร่เลื่อนลอย หรือล่าสัตว์ และมีเห็ดหลากหลายชนิด

 

 1. ด้านการเมือง/การปกครอง

                   2.1 เขตการปกครอง

ตำบลสร้างถ่อน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  13  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 บ้านสร้างถ่อนอก นายณัฐพัฒน์  มีสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านคำน้อย นายอดิพร  รักษาศรี กำนัน
3 บ้านสร้างถ่อใน นายจำนง  ยวนใจ ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านคำข่า นายตะนุ สมนาม ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านคึมน้อย นายประดิษฐ์  คุณสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านหนองไหล นายสาคร  พุทธขิณ ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านโนนแคน นายบุญตา  มูลเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านหนองไหล นายสุนทร  ศรีโคตร ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านนาคู นายสุริยันต์  พรมวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านใหม่พัฒนา นายอานนท์  สุขใจ ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านสร้างถ่อนอก นายอุทัย  มีสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน
12 บ้านโนนแคน นายสุนทร  สุขใจ ผู้ใหญ่บ้าน
13 บ้านสร้างถ่อใน นางสาวเพชรา รากทอง ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

2.2 การเลือกตั้ง

การใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

คะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,991  คน

2.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 4,184 คน

3.จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน 19 บัตร

4.จำนวนบัตรเสีย  191 บัตร

 

คะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,991  คน
 2. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 4,184 คน
 3. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน 85 บัตร
 4. จำนวนบัตรเสีย 133 บัตร

3.ประชากร

                   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตำบลสร้างถ่อน้อยมีประชากรทั้งสิ้น 7,692คนจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,916 ครัวเรือนสมาชิกโดย เฉลี่ยต่อครอบครัวเท่ากับ 4 คน

หมู่บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร(คน) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
บ้านสร้างถ่อนอก 1 144 357 342 699
บ้านคำน้อย 2 173 332 338 670
บ้านสร้างถ่อใน 3 133 263 270 533
บ้านคำข่า 4 216 413 414 827
บ้านคึมน้อย 5 76 156 160 316
บ้านหนองไหล 6 118 201 188 389
บ้านโนนแคน 7 192 418 425 843
บ้านหนองไหล 8 103 177 188 365
บ้านนาคู 9 220 420 419 839
บ้านใหม่พัฒนา 10 62 139 140 279
บ้านสร้างถ่อนอก 11 159 351 313 664
บ้านโนนแคน 12 163 327 326 653
บ้านสร้างถ่อใน 13 157 298 317 615
รวมทั้งสิ้น 1,906 3,852 3,840 7,692

(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอหัวตะพาน ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 )

 

 1. สภาพสังคม

                   4.1 การศึกษา

– โรงเรียนประถมศึกษา                      7        แห่ง (ขยายโอกาส 2 แห่ง)

– ศูนย์การเรียนชุมชน                        1        แห่ง

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                          4        แห่ง

– ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด             2        แห่ง

– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน          13      แห่ง

4.2 สาธารณสุข

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) จำนวน           2        แห่ง

– อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)        จำนวน           161    คน

– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– ป้อมยามตำรวจ                                       จำนวน           1        แห่ง

– อาสาสมัครรักษาความสงบในหมู่บ้าน               จำนวน           130    คน

– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)         จำนวน           160    คน

– ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)                จำนวน           195    คน

– หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)               จำนวน           1        แห่ง

4.4การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูอายุ ผู้พิการ       ผู้ป่วยเอดส์

– ผู้สูงอายุ                  จำนวน           1,245  ราย

– ผู้พิการ                   จำนวน           344    ราย

– ผู้ป่วยเอดส์               จำนวน           41      ราย

 

 1. ระบบบริการพื้นฐาน

                   5.1 การคมนาคมขนส่ง

– ถนนดิน                            6        สาย

– ถนนลูกรัง                         26      สาย

– ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          13      สาย

– ถนนลาดยาง                      6        สาย (ระยะทาง  35 กิโลเมตร)

5.2 การไฟฟ้า

– ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน            จำนวน  13      หมู่บ้าน

– ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า                จำนวน  1,906  ครัวเรือน

5.3  การประปา

การดำเนินการระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยรับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง และของหมู่บ้านรับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง ซึ่งสามารถบริการจ่ายน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงพอสมควรยกเว้นบางปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งจะขาดแคลนน้ำบางส่วน เนื่องจากเป็นระบบประปาน้ำผิวดิน หรือปัญหาการชำรุดทรุดโทรมของเครื่องจักร เนื่องจากเป็นระบบประปาที่ก่อสร้างและใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน

5.4โทรศัพท์

– เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ   AIS          2        แห่ง

– เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ   DTAC       1        แห่ง

– เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ   TRUE       2        แห่ง

 

 1. ระบบเศรษฐกิจ

                   6.1 การเกษตร

ประชาชนในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกพืชหมุนเวียน และเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น

– พืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

6.2  การประมง

ประชาชนในเขตตำบลสร้างถ่อน้อยที่ทำการประมงจะเป็นปลาตามธรรมชาติในแหล่งน้ำจืดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการประมงเพื่อบริโภคภายในครอบครัวและมีบางส่วนที่จะทำเพื่อค้าขาย

 

6.3 การปศุสัตว์

ประชาชนส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ คือ วัว ควาย ปลาน้ำจืด เป็นต้น

6.4  การบริการ

ภายในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย มีสถานประกอบธุรกิจการค้า เป็นจำนวนมาก เช่น ร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง  ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านตัดผม เป็นต้น

รายการ จำนวน(แห่ง) รายการ จำนวน(แห่ง)
1. ธนาคารชุมชน 1 12. โกดังเก็บตู้/เฟอร์นิเจอร์ 3
2. ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก 17 13. ร้านเชื่อมเหล็ก 1
3. ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 1 14. ขายผักสด/ผลไม้ 3
4. โรงสีขนาดเล็ก 26 15. ร้านอาหารตามสั่ง 6
5. โรงสีชนาดกลาง 68 16. ขายชานมไข่มุก 6
6. ร้านขายของขำ 69 17. ร้านเสริมสวย 5
7. กิจการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ 1 18. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 3
8. ร้านซ่อมรถ 9 19. ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 2
9. ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 20. ร้านก๋วยเตี๋ยว 6
10. คลินิก 1 21 บริการล้างอัดฉีด 2
11. ร้านตัดผมชาย 3 22. ขายอาหาร 5

 

6.5  การท่องเที่ยว

ตำบลสร้างถ่อน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ได้แก่

 1. ป่าดงใหญ่ ป่าดงใหญ่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  มีพื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่ แต่เดิมเป็นป่าเบญจพรรณในปี 2500 – 2505 ราษฎรได้แผ้วถางทำไร่ปอจนเป็นป่าเสื่อมโทรม ต่อมาราษฎรตำบลสร้างถ่อน้อย ได้เล็งเห็นความสำคัญของป่าและพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ให้คนรุ่นหลัง จึงพยายามฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมและเพื่อสนองต่อคุณงามความดี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตกับหมู่บ้านที่มีการรักษาป่าดีเด่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538

S__3743768DSC_0189

 

2.สวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติบ้านนาคู

DSC_0208 DSC_0171DSC_0179

ตั้งอยู่บ้านนาคู หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จัดสร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ จำนวน 32 ไร่ ภายในบริเวณสวนสัตว์ มีปูชนียะสถานทางประวัติศาสตร์ หอคอยชมวิวของป่าดงใหญ่ สัตว์ต่างๆ มากมาย

 1. ฝายลำเซบาย ตั้งอยู่บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 1,11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ ก่อสร้างขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างฝายกั้นลำเซบายสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร และการประมง  และมีทัศนียภาพสวยงาม
 2. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก มีอาคารทรงงาน มีโรงฝึกงานศิลปาชีพ 2  หลัง มีอาคารจำหน่ายสินค้า ด้านหน้าของอาคารทรงงานมีป้าย พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ที่พระราชทานแก่ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเมื่อคราวเสด็จตำบลสร้างถ่อน้อย วันที่  29 พฤศจิกายน 2538
 3. .สวนสาธารณหนองสีโว         ตั้งอยู่บ้านนาคู หมู่ที่ 9 มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว DSC_0237

 

 

 

 

 1. DSC_0233
 2. DSC_0239

 

DSC_0234

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 อุตสาหกรรม

การอุตสาหกรรมในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมการบริการขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  เช่น  อู่ซ่อมรถ ซ่อมรถเครื่องจักรทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และโรงสีข้าว ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตตำบลสร้างถ่อน้อยยังไม่มีผู้ประกอบการ

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชยกรรมและการบริการภายในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย

รายการ จำนวน(แห่ง) รายการ จำนวน(แห่ง)
1.ธนาคารชุมชน 1 14.โกดังเก็บตู้/เฟอร์นิเจอร์ 3
2.ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก 17 15.ร้านเชื่อมเหล็ก 1
3.ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 1 16.กิจการค่าเช่าที่ 5
4.โรงสีขนาดเล็ก 26 17.ร้านอาหารตามสั่ง 6
5.โรงสีชนาดกลาง 68 18.ขายชานมไข่มุก 6
6.ร้านค้า 69 19.ร้านเสริมสวย 5
7. กิจการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ 1 20.ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 3
8.ร้านซ่อมรถ 9 21.ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 2
9.ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 22.โรงเพาะเห็ด 2
10.โรงเก็บยางเก่า 1 23.ร้านก๋วยเตี๋ยว 6
11.คลินิก 1 24. บริการล้างอัดฉีด 2
12.ร้านตัดผมชาย 3 25.ขายอาหาร 5
13.โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1 26.ขายผักสด/ผลไม้ 3

 

                             อาชีพในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย

อาชีพหลักทำนาทำสวน

อาชีพรองกลุ่มอาชีพต่างๆมีดังนี้

 1.                    กลุ่มทอผ้า
 2.                    ศูนย์ผลิตและจำหน่ายการแปรรูปไม้ไผ่
 3.                    กลุ่มเจียระไนพลอย
 4.                    กลุ่มเลี้ยงโคครบวงจรป่าดงใหญ่
 5.                    กลุ่มท่องเที่ยวและการเรียนรู้ตำบลสร้างถ่อน้อย

6.8 แรงงาน

แรงงานในเขตตำบลสร้างถ่อน้อยส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างทำงานทั่วไปแบบรายวัน เช่น จ้างทำการเกษตร จ้างทำสวน ทำไร่ เป็นต้น

 

 1. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนประชากรทั้งหมด 7,692 คน ชาย 3,852 คน หญิง 3,840 คน ครัวเรือนทั้งหมด 1,916 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 57,500  ไร่

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

ประชาชนในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  คือ  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกพืชหมุนเวียน และเลี้ยงสัตว์  เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด  ไก่  เป็นต้น ซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 20,349  ไร่

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ลำเซบาย หนองสามขา ลำห้วยคำมะฮี  ลำห้วยหว้า อ่างเก็บน้ำหนองเบน ฝายลำเซบาย และหนองน้ำต่างๆ ตามหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตร

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

น้ำกิน น้ำใช้ ในเขตตำบลสร้างถ่อน้อยมาจากการดำเนินการระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยรับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง และของหมู่บ้านรับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง ซึ่งสามารถบริการจ่ายน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงพอสมควรยกเว้นบางปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งจะขาดแคลนน้ำบางส่วน เนื่องจากเป็นระบบประปาน้ำผิวดิน หรือปัญหาการชำรุดทรุดโทรมของเครื่องจักร

 

 1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 99.5 %  ศาสนาอื่นๆประมาณ  0.5 %  มีสถาบันหรือองค์กรศาสนา คือวัดและที่พักสงฆ์

8.2 ประเพณีและงานประจำปี

ตำบลสร้างถ่อน้อย มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองที่สำคัญ ที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ จนถึงปัจจุบัน คือ วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานทั่วไป ฮีตสิบสอง คือ การทำบุญในรอบปี มีดังนี้

 1.           บุญเข้ากรรม เป็นพิธีสำหรับพระภิกษุสงฆ์ เพื่อการปฏิบัติขององค์ท่านให้พ้นจากอาบัติกิเลสต่างๆมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาและแผ่เมตตากำหนดเวลาทำพิธีกันขึ้นในเดือนอ้าย
 2.           บุญคูนลาน กำหนดพิธีในระหว่างเดือนยี่ เมื่อนวดข้าวในลานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นทำบุญให้ทานเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและหมู่บ้าน
 3.           บุญข้าวจี่ กำหนดพิธีกันในกลางเดือน 3 เฉพาะ ” ข้าวจี่ ” ก็คือข้าวเหนียวสุกนึ่งสุกแล้วมาปั้นเป็นก้อนอาจมีการทาไข่เพื่อเพิ่มความหอมแล้ว ” อัง ” หรือ ” จี่ไฟ ” ให้สุกอีกทีหนึ่ง ชาวบ้านจะรวมตัวกันทำที่หมู่บ้านหรือตามบ้านหรือไปรวมกันทำที่วัดเสร็จแล้วนำถวายให้พระภิกษุหรือสามเณรได้ฉัน
 4.           บุญผะเหวด หรือ บุญมหาชาติ มีการฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก ถือว่าเป็นการทำบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ พุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญกันที่วัดกันอย่างมากมาย
 5.           บุญสรงน้ำ (สงกรานต์) โดยการตักน้ำเย็นที่ใสสะอาดประพรมด้วยน้ำหอมเจือแล้วนำไปสงพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
 6.           บุญบั้งไฟ เรียกอีกอย่างว่าบุญเดือนหกก็ได้ ความมุ่งหมายคือ ทำบุญกุศลที่วัดเสร็จแล้ว ตอนบ่ายก็จะมีพิธีจุดบั้งไฟเพื่อเป็นการบวงสรวงพระยาแถนเทวดาบนท้องฟ้าบันดาลให้ฝนตก
 7.           บุญซำฮะ ก็คือ “ชำระ “ หมายความว่าต้องการชำระสิ่งที่รกรุงรังให้หมดมลทินเครื่องเศร้าหมองต่างๆโดยเฉพาะผ้านุ่ง ผ้าห่ม เครื่องใช้ที่สกปรกต้องซักฟอกชำระให้สะอาดด้วยการทำบุญให้ทาน
 8.           บุญเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะไปร่วมทำบุญเยี่ยงประเพณีที่วัดมีเครื่องถวายสักการะที่สำคัญก็คือ การหล่อเทียนพรรษา โดยการสลักเทียนเป็นลวดลายตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม
 9.           บุญข้าวประดับดิน โดยการนำเอาข้าวห่อ ขนมหวาน และหมากพลู บุหรี่ นำไปวางไว้บนพื้นดินตามที่ต่างๆเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว นอกจากนั้นเมื่อทำบุญดังกล่าวแล้วก็ยังได้มีการเลี้ยงอาหารกันในระหว่างครอบครัวและแจกจ่ายไปตามญาติมิตรที่เคารพนับถือทั้งหลายในวันนี้ชาวบ้านก็จะพากันเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรมเทศนาอีกด้วย
 10.           บุญข้าวสาก ชาวบ้านได้นำข้าวต้ม ขนม เลี้ยงดูแจกจ่ายกันในตอนเพลของวันนี้ ชาวบ้านได้นำสำรับกับข้าวและเครื่องไทยทานเพื่อนำเข้าไปถวายพระภิกษุในวัด

11.บุญออกพรรษา ชาวบ้านและพระสงฆ์ตลอดจน สามเณรจะช่วยกันจัดทำไต้ประทีปขึ้นในวัดตรงหน้าพระอุโบสถ แล้วนำประทีปธูปเทียนมาจุดบูชาพระรัตนตรัย

12.บุญกฐิน ชาวบ้านได้พากันทำบุญกฐินหลังออกพรรษา ซึ่งถือตามคตินิยมในทางพระพุทธศาสนา นอกจากบุญกฐินแล้วก็ยังมีบุญทอดผ้าป่า

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย

 1. การแปรรูปจากไม้ไผ่ นำมาจักสานหรือประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น กระติบข้าว หวด ตะกร้า กระบุง กระด้ง กระทอ ตลอดจนเครื่องมือในการดักจับสัตว์ และยังได้ประยุกต์สานเป็นของใช้ในครัวเรือนหลายประเภท เช่น กระจาดผลไม้ กระบอกใส่เครื่องเขียน ตะกร้าใส่เสื้อผ้า เป็นต้น
 2. การใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาต้มกินหรือฝนทา ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น รักษาแผลภายนอก ภายใน โรคนิ่ว โรคไต โรคกระเพาะ และอื่นๆอีกมากมาย

การใช้ภาษาของประชาชนในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสาน หรือภาษาลาวอีสาน

 

8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

 1.           ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เป็นผ้าที่ทอด้วยมือ ที่วิจิตรงดงามมีลักษณะพิเศษ มีมากมายหลายประเภทตามประโยชน์ใช้สอย เช่นผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมโต๊ะ  สไบใหญ่เล็ก ชุดรับแขก ผ้าตัดเสื้อ เป็นต้น
 2. ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ นำมาจักสานหรือประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น กระติบข้าว หวด ตะกร้า กระบุง กระด้ง กระทอ ตลอดจนเครื่องมือในการดักจับสัตว์ และยังได้ประยุกต์สานเป็นของใช้ในครัวเรือนหลายประเภท เช่น กระจาดผลไม้ กระบอกใส่เครื่องเขียน ตะกร้าใส่เสื้อผ้า เป็นต้น

 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ

9.1 น้ำ

ทรัพยากรน้ำ มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ลำเซบาย หนองสามขา ลำห้วยคำมะฮี  ลำห้วยหว้า ซึ่งจะมีปริมาณน้ำตลอดทุกฤดู และอ่างเก็บน้ำที่สำคัญคือ หนองเบน ฝายลำเซบาย

1.9.1 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝาย                                5        แห่ง

– บ่อน้ำตื้น                          51      แห่ง

– บ่อโยก                                      10      แห่ง

1.9.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ

– ลำน้ำ ลำห้วย                     5        แห่ง

– บึง หนองและอื่นๆ                46      แห่ง

9.2 ป่าไม้

1) ความหลากหลายของระบบนิเวศในแหล่งธรรมชาติ เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด

2) ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ เป็นป่าที่มีพืชสมุนไพรและเห็ดหลากหลายชนิด ชาวบ้านใช้เป็นอาหารและจำหน่ายได้

รายละเอียดการใช้พื้นที่ดังนี้

พื้นที่ทั้งหมด                         57,500  ไร่     หรือ 92 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่การเกษตร                     20,349  ไร่     คิดเป็นร้อยละ 35.38

พื้นที่อยู่อาศัย                        7,288  ไร่       คิดเป็นร้อยละ 12.67

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ               25,000  ไร่     คิดเป็นร้อยละ 43.47

พื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์        4,863    ไร่     คิดเป็นร้อยละ 8.45

 

9.3 ภูเขา

เขตตำบลสร้างถ่อน้อยไม่มีพื้นที่ ที่ติดกับภูเขา

9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติจะมีความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติมาก มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งทำมาหากินให้กับประชาชนในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย

10 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2559 ระดับตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวนที่

สำรวจทั้งหมด

ไม่ผ่านเกณฑ์
จำนวน ร้อยละ
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)

มี 7 ตัวชี้วัด

1.    เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม

2.    เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างภูมิคุ้มกันโรค

3.    เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน

4.    ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้

5.    คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม

6.    คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ

7.    คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด

8.    ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร

9.    ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี

10.    ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี

11.    ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ

12.    ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ

13.    ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี

14.    ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

15.    ครอบครัวมีความอบอุ่น

 

 

 

35 คน

694 คน

 

28 คน

 

1,625 คร.

1,625 คร.

 

3,239 คน

 

5,077 คน

 

 

 

 

1,625 คร.

1,625 คร.

1,625 คร.

1,625 คร.

 

1,625 คร.

1,625 คร.

1,625 คร.1,625 คร.

 

 

 

 

– คน

– คน

 

– คน

 

– คน

– คน

 

– คน

 

– คน

 

 

 

 

4 คน

– คน

– คน

– คน

 

-คร.

– คน

– คน

– คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.24

 

 

 

ตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวนที่

สำรวจทั้งหมด

ไม่ผ่านเกณฑ์
จำนวน ร้อยละ
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม)

มี 5 ตัวชี้วัด

16.    เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อน

วัยเรียน

17.    เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

18.    เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า

19.    เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ

ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ

20.    คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่าง

ง่ายได้

 

 

 

150คน

 

609 คน

42 คน

1 คน

 

2,972 คน

 

 

 

 

– คน

 

– คน

1 คน

– คน

 

– คน

 

 

 

 

2.38

 

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทำและมีรายได้)

มี 4 ตัวชี้วัด

21.    คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้

22.    คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้

23.    คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาท

ต่อปี

24.    ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด

25.    คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)

26.    คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่

27.    คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

28.    คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ

29.    คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ

30.    คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน

 

 

 

2,798 คน

1,001 คน

1,625คร.

 

1,625คร.

 

 

 

5,303 คน

5,303 คน

5,077 คน

 

1,137 คน

 

176 คน

 

1,625คร.

 

 

 

72 คน

20 คน

-คร.

 

-คร.

 

 

 

431 คน

451 คน

7 คน

 

– คน

 

– คน

 

– คร.

 

 

 

2.57

2.00

 

 

 

 

8.13

8.50

0.14

 

 

 

 

 

อ้างอิง : ข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2559  ของ ตำบลสร้างถ่อน้อย