กันยายน 14 2018
DSC_0639

โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อน้อย

วันที่ 12 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยได้ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อน้อย มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การพื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและช่วยกันดูแล

DSC_0126 DSC_0123 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0087 DSC_0085 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0100 DSC_0105 DSC_0121 DSC_0080 DSC_0079 DSC_0078 DSC_0076 DSC_0075 DSC_0062 DSC_0053 DSC_0052 DSC_0050 DSC_0048 DSC_0046 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0021 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0015 DSC_0012 DSC_0010 DSC_0009 DSC_0008 DSC_0006 DSC_0002