กันยายน 28 2018
20180924 #1_๑๘๐๙๒๘_0020

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 21 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีการแสดงต้อนรับของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อน้อย รุ่นที่ 1 และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารและขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

20180924 #1_๑๘๐๙๒๘_0002 20180924 #1_๑๘๐๙๒๘_0003 20180924 #1_๑๘๐๙๒๘_0006 20180924 #1_๑๘๐๙๒๘_0007 20180924 #1_๑๘๐๙๒๘_0009 20180924 #1_๑๘๐๙๒๘_0012 20180924 #1_๑๘๐๙๒๘_0020 20180924 #1_๑๘๐๙๒๘_0021