กันยายน 28 2018
ปรองดอง2_๑๘๐๙๒๔_0020

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสร้างความสมานฉันท์ภายในชุมชน ประจำปี 2561 และโครงการตำบลสร้างถ่อน้อยน่าอยู่ ประจำปี 2561

วันที่ 19 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสร้างความสมานฉันท์ภายในชุมชน ประจำปี 2561 และโครงการตำบลสร้างถ่อน้อยน่าอยู่ ประจำปี 2561
เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในระดับพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำหลักการสำคัญประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ด้วยความสงบและสันติสุขตามระบอบ และเพื่อพัฒนาให้ตำบลสร้างถ่อน้อยน่าอยู่ บ้านเรือนสะอาดเรียบร้อย ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทร รักท้องถิ่นและรักทรัพยากรธรรมชาติ สมัครสมานสามัคคี มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข

20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0007 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0008 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0014 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0015 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0020 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0026 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0028 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0030 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0033 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0034 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0035 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0038 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0039 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0047 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0049 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0053 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0054 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0055 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0057 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0058 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0060 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0062 20180919 #1_๑๘๐๙๒๔_0063 ปรองดอง_๑๘๐๙๒๔_0008 ปรองดอง_๑๘๐๙๒๔_0009 ปรองดอง_๑๘๐๙๒๔_0015 ปรองดอง_๑๘๐๙๒๔_0018 ปรองดอง_๑๘๐๙๒๔_0019 ปรองดอง_๑๘๐๙๒๔_0022 ปรองดอง2_๑๘๐๙๒๔_0002 ปรองดอง2_๑๘๐๙๒๔_0003 ปรองดอง2_๑๘๐๙๒๔_0006 ปรองดอง2_๑๘๐๙๒๔_0009 ปรองดอง2_๑๘๐๙๒๔_0014 ปรองดอง2_๑๘๐๙๒๔_0016 ปรองดอง2_๑๘๐๙๒๔_0019 ปรองดอง2_๑๘๐๙๒๔_0020 ปรองดอง2_๑๘๐๙๒๔_0021